O pań­stwie Bożym

1. Mię­dzy Pań­stwem a Kościo­łem nigdy nie będzie ide­al­nych sto­sun­ków. Pisa­łem o tym w tek­ście Sojusz tronu z ołta­rzem. 2. Nie­szczę­ściem jest, że dali­śmy sobie wmó­wić (jako Kościół), że pra­wi­dło­wym jest oddzie­le­nie Kościoła od Pań­stwa. Dowo­dem na to jest to, że dla nas brzmią szo­ku­jąco zda­nia potę­pione przez Piusa IX w Syl­la­bu­sie: – „Kościół ma … Czy­taj dalej O pań­stwie Bożym

Boża eko­no­mia

Jezus opo­wie­dział swoim uczniom nastę­pu­jącą przy­po­wieść: „Kró­le­stwo nie­bie­skie podobne jest do gospo­da­rza, który wyszedł wcze­snym ran­kiem, aby nająć robot­ni­ków do swej win­nicy. Umó­wił się z robot­ni­kami o denara za dzień i posłał ich do win­nicy. Gdy wyszedł około godziny trze­ciej, zoba­czył innych, sto­ją­cych na rynku bez­czyn­nie, i rzekł do nich: «Idź­cie i wy do mojej … Czy­taj dalej Boża eko­no­mia

Sztuczne kwiaty

Jezus powie­dział do tłu­mów: „Ja jestem chle­bem żywym, który zstą­pił z nieba. Jeśli kto spo­żywa ten chleb, będzie żył na wieki. Chle­bem, który Ja dam, jest moje ciało za życie świata“. Sprze­czali się więc mię­dzy sobą Żydzi mówiąc: „Jak On może nam dać swoje ciało na poży­wie­nie?“ Rzekł do nich Jezus: „Zaprawdę, zaprawdę powia­dam wam: … Czy­taj dalej Sztuczne kwiaty

Bóg i dzieci

Ucznio­wie przy­stą­pili do Jezusa z zapy­ta­niem: „Kto wła­ści­wie jest naj­więk­szy w kró­le­stwie nie­bie­skim?“ On przy­wo­łał dziecko, posta­wił je przed nimi i rzekł: „Zaprawdę powia­dam wam: Jeśli się nie odmie­ni­cie i nie sta­nie­cie jak dzieci, nie wej­dzie­cie do kró­le­stwa nie­bie­skiego. Kto się więc uniży jak to dziecko, ten jest naj­więk­szy w kró­le­stwie nie­bie­skim. I kto by … Czy­taj dalej Bóg i dzieci