Per Mariam: Miłość Chry­stusa w Jego Wcieleniu

Poznać i poko­chać Jezusa „Czwarte ćwi­cze­nie. Będą żywili szcze­gólne nabo­żeń­stwo do wiel­kiej Tajem­nicy Wcie­le­nia Słowa, obcho­dzo­nej 25 marca. Jest Ona wła­ściwą tajem­nicą tego nabo­żeń­stwa, gdyż zostało ono zain­spi­ro­wane przez Ducha Świę­tego: 1) Aby uczcić i naśla­do­wać ową nie­wy­po­wie­dzianą zależ­ność, jaką Syn Boży zechciał przy­jąć wobec Maryi na chwałę Boga, swego Ojca, i dla naszego zba­wie­nia. … Czy­taj dalej Per Mariam: Miłość Chry­stusa w Jego Wcieleniu

Per Mariam: Koniecz­ność nabo­żeń­stwa do Maryi

(…) należy wnio­sko­wać, iż skoro Naj­święt­sza Dzie­wica była dla Boga konieczna, koniecz­no­ścią, którą nazy­wamy hipo­te­tyczną, wyni­ka­jącą z Jego woli, to tym bar­dziej jest Ona nie­zbędna ludziom, by mogli oni osią­gnąć swój cel osta­teczny. Dla­tego nie wolno nabo­żeń­stwa do Naj­święt­szej Dzie­wicy sta­wiać na równi z nabo­żeń­stwem do świę­tych, jak gdyby ono było nie­ko­nieczne lub nad­obo­wiąz­kowe. Uczeni … Czy­taj dalej Per Mariam: Koniecz­ność nabo­żeń­stwa do Maryi

Per Mariam: Pani Apokaliptyczna

Powie­dzia­łem, że sta­nie się to zwłasz­cza przy końcu świata, i to wkrótce, gdyż Naj­wyż­szy wraz ze swoją naj­święt­szą Matką muszą ukształ­to­wać sobie wiel­kich świę­tych. Dalece prze­wyż­szą oni świę­to­ścią wielu innych świę­tych, niczym cedry Libanu prze­wyż­sza­jące niskie krzewy, jak to Bóg obja­wił pew­nej świę­tej duszy, któ­rej życie opi­sał Renty. Owe wiel­kie dusze, pełne łaski i gor­li­wo­ści, … Czy­taj dalej Per Mariam: Pani Apokaliptyczna

Per Mariam: Kró­lowa Apostołów

Naj­święt­sza Dzie­wica pozwoli ci uczest­ni­czyć w swej wie­rze, która za Jej ziem­skiego życia była więk­sza niż wiara wszyst­kich patriar­chów, pro­ro­ków, apo­sto­łów i świę­tych. Teraz, kró­lu­jąc w nie­bie, tej wiary nie ma, bo w świe­tle chwały wszystko widzi w Bogu. Ale za przy­zwo­le­niem Naj­wyż­szego nie utra­ciła jej, wstę­pu­jąc do chwały; zacho­wała ją i zacho­wuje w Kościele … Czy­taj dalej Per Mariam: Kró­lowa Apostołów