Ofiara Abra­hama

Bóg wysta­wił Abra­hama na próbę. Rzekł do niego: „Abra­ha­mie!“ A gdy on odpo­wie­dział: „Oto jestem“, powie­dział: „Weź twego syna jedy­nego, któ­rego miłu­jesz, Iza­aka, idź do kraju Moria i tam złóż go w ofie­rze na jed­nym z pagór­ków, jaki ci wskażę“. Naza­jutrz rano Abra­ham osio­dłał swego osiołka, zabrał z sobą dwóch swych ludzi i syna Iza­aka, … Czy­taj dalej Ofiara Abra­hama

Żyj

Gdy Jezus prze­pra­wił się z powro­tem łodzią na drugi brzeg, zebrał się wielki tłum wokół Niego, a On był jesz­cze nad jezio­rem. Wtedy przy­szedł jeden z prze­ło­żo­nych syna­gogi, imie­niem Jair. Gdy Go ujrzał, upadł Mu do nóg i pro­sił usil­nie: „Moja córeczka dogo­rywa, przyjdź i połóż na nią ręce, aby oca­lała i żyła“. Poszedł więc … Czy­taj dalej Żyj

Pasto­rał i ul

Święty Ambroży prze­wija się w świa­do­mo­ści wielu jako mistrz św. Augu­styna. Augu­styn, poga­nin, przy­był do Medio­lanu, aby słu­chać Ambro­żego jako mistrza reto­ryki. Zachwy­cony m. in. talen­tem biskupa, zaczyna się nawra­cać. W końcu z rąk Ambro­żego przyj­muje chrzest. Jed­nak biskup Ambroży ma na swoim kon­cie kilka wyda­rzeń, które rzu­cają świa­tło na współ­cze­sność. Cho­dzi tu o rela­cje … Czy­taj dalej Pasto­rał i ul

Ite ad Thomam

Wstęp „Poję­cie Ecc­le­sia mili­tans – Kościoła woju­ją­cego – nie jest dziś modne. W rze­czy­wi­sto­ści jed­nak coraz lepiej rozu­miemy, że jest praw­dziwe“. Bene­dykt XVI „Bojo­wa­niem jest życie czło­wieka“ (Hi 7, 1). Od naszego ciała, w któ­rym trwa nie­ustanna walka zaraz­ków z ukła­dem odpor­no­ścio­wym, przez życie inte­lek­tu­alne, po ducho­wość. Walka prze­grana ozna­cza w każ­dym z tych wymia­rów … Czy­taj dalej Ite ad Thomam