Flaw­less Victory

Jeśli ktoś oglą­dał lub grał w Mor­tal Kom­bat, to zna tytuł tego wpisu. Otóż lokalną sen­sa­cją jest wyzna­nie ks. Krzysz­tofa Cha­ramsy. Jak z pew­no­ścią wie­cie, oświad­czył on publicz­nie, że jest homo­sek­su­ali­stą. Smaczku dodaje to, że pra­cuje on w naj­waż­niej­szej dyka­ste­rii Waty­kanu, w Kon­gre­ga­cji Nauki Wiary. Reak­cja lewac­kich mediów (i ich poboż­nych przy­bu­dó­wek w stylu Tygo­dnika … Czy­taj dalej Flaw­less Victory

Extra Ecc­le­siam

Jan powie­dział do Jezusa: „Nauczy­cielu, widzie­li­śmy kogoś, kto nie cho­dzi z nami, jak w Twoje imię wyrzu­cał złe duchy; i zabra­nia­li­śmy mu, bo nie cho­dził z nami“. Lecz Jezus odrzekł: „Nie zabra­niaj­cie mu, bo nikt, kto czyni cuda w imię moje, nie będzie mógł zaraz źle mówić o Mnie. Kto bowiem nie jest prze­ciwko nam, … Czy­taj dalej Extra Ecc­le­siam

Wiel­kość i strach

Naj­milsi: Gdzie zazdrość i żądza sporu, tam też bez­ład i wszelki wystę­pek. Mądrość zaś zstę­pu­jąca z góry jest przede wszyst­kim czy­sta, dalej skłonna do zgody, ustę­pliwa, posłuszna, pełna miło­sier­dzia i dobrych owo­ców, wolna od wzglę­dów ludz­kich i obłudy. Owoc zaś spra­wie­dli­wo­ści sieją w pokoju ci, któ­rzy zapro­wa­dzają pokój. Skąd się biorą wojny i skąd kłót­nie … Czy­taj dalej Wiel­kość i strach

Sicut in caelo et in terra

Kato­licy sto­jąc przed wybo­rami poli­tycz­nymi powinni kie­ro­wać się nie­zmienną nauką Kościoła. Pierw­szym kry­te­rium wyboru jest kry­te­rium doty­czące kwe­stii moral­nych zarówno co do dekla­ra­cji, jak i co do dzia­łań. Poli­tycy czy par­tie popie­ra­jące ustawy moral­nie złe nie mogą liczyć na głos kato­li­ków (inna sprawa dla­czego w prak­tyce taki głos dostają). Jak już napi­sa­łem, doty­czy to kwe­stii … Czy­taj dalej Sicut in caelo et in terra