Sojusz tronu z ołtarzem

Sojusz tronu z ołta­rzem wyda­wał świę­tych po stro­nie wład­ców (Ludwik IX we Fran­cji, Ste­fan na Węgrzech, Jadwiga w Pol­sce). Wyda­wał świę­tych męczen­ni­ków po stro­nie Kościoła (Sta­ni­sław w Pol­sce, Tomasz Bec­ket w Anglii). Ide­al­niej zgody nie będzie nigdy ponie­waż nie żyjemy w spo­łecz­no­ści nie­bian, ale na ziemi i z całą mocą doświad­czamy skut­ków grze­chu pier­wo­rod­nego i … Czy­taj dalej Sojusz tronu z ołtarzem

Logika prak­tyczna

Logika pozwala spraw­dzać praw­dzi­wość naszego myśle­nia. Można wiele mówić o logice i jej zasa­dach. Może więc lepiej będzie jak posłużę się zna­nym tek­stem Jana Lewan­dow­skiego „Błędy logiczne ate­istów i racjo­na­li­stów“. 1. Argu­men­tum ad igno­ran­tiam Ten błąd logiczny powstaje wtedy, gdy ktoś twier­dzi coś na pod­sta­wie braku dowo­dów na ist­nie­nie cze­goś lub gdy twier­dzi coś na … Czy­taj dalej Logika prak­tyczna

Chleba z nieba

Kiedy ludzie z tłumu zauwa­żyli, że na brzegu jeziora nie ma Jezusa, a także Jego uczniów, wsie­dli do łodzi, przy­byli do Kafar­naum i tam Go szu­kali. Gdy zaś Go odna­leźli na prze­ciw­le­głym brzegu, rze­kli do Niego: „Rabbi, kiedy tu przy­by­łeś?“ Odpo­wie­dział im Jezus: „Zaprawdę, zaprawdę powia­dam wam: Szu­ka­cie Mnie nie dla­tego, że widzie­li­ście znaki; ale … Czy­taj dalej Chleba z nieba

Dwa łyki metafizyki

Jaka jest meta­fi­zyczna struk­tura czło­wieka? Dla­czego meta­fi­zycz­nym błę­dem są twier­dze­nia abor­cjo­ni­stów? Co będziemy „robić“ w nie­bie? Meta­fi­zyka czło­wieka Dla pogłę­bie­nia tematu: T. Stę­pień, Wpro­wa­dze­nie do antro­po­lo­gii filo­zo­ficz­nej św. Toma­sza z Akwinu, War­szawa 2013 (pdf) Strona dr n. med. Jacka Marii Nor­kow­skiego OP poświę­cona zagadn­nie­niom bio­etycz­nym Moral­ność w punk­tach: Rze­czy ostateczne.