29
paź

Rze­czy ostateczne

brak grafiki

   Opublikował: xTom   w kategorii: Ewangelia

angels-last-judgment

Rze­czy ostateczne:

1. Śmierć

2. Sąd Boży

3. Niebo albo piekło

Kilka słów kaza­nia kate­chi­zmo­wego o rze­czach ostatecznych:

RZE­CZY OSTA­TECZNE CZŁOWIEKA

I krótko o odpu­stach:
Odpust jest to daro­wa­nie przez Boga kary docze­snej za grze­chy odpusz­czone już co do winy.

Roz­róż­nia się odpu­sty cząst­kowe i zupełne (zależ­nie od tego, w jakim stop­niu uwal­niają nas od kary docze­snej). Odpu­sty te może zyski­wać każdy ochrzczony po speł­nie­niu odpo­wied­nich warun­ków dla sie­bie lub ofia­ro­wy­wać je za zmarłych.

Warunki uzy­ska­nia odpu­stu zupełnego:

  • Brak jakie­go­kol­wiek przy­wią­za­nia do grze­chu, nawet powsze­dniego (jeżeli jest brak cał­ko­wi­tej dys­po­zy­cji — zyskuje się odpust cząstkowy)
  • Stan łaski uświę­ca­ją­cej (brak nie­od­pusz­czo­nego grze­chu cięż­kiego) lub spo­wiedź sakramentalna
  • Przy­ję­cie Komu­nii świętej
  • Odmó­wie­nie modli­twy (np. „Ojcze nasz“ i „Zdro­waś Mario“) w inten­cjach Ojca Świę­tego (nie cho­dzi o modli­twę w inten­cji samego papieża, choć i ta modli­twa jest bar­dzo cenna; modli­twa zwią­zana z odpu­stem ma być skie­ro­wana w inten­cji tych spraw, za które modli się każ­dego dnia papież. Nie trzeba znać kon­kret­nie tych intencji)
  • Wyko­na­nie czyn­no­ści zwią­za­nej z odpu­stem (W dniach od 1 do 8 listo­pada za nawie­dze­nie cmen­ta­rza z rów­no­cze­sną modli­twą za zmar­łych — codzien­nie odpust zupełny, który można ofia­ro­wać wyłącz­nie za zmar­łych (za nawie­dze­nie cmen­ta­rza w inne dni — odpust cząst­kowy rów­nież wyłącz­nie za zmarłych)

Ewen­tu­alna spo­wiedź, Komu­nia święta i modli­twa w inten­cjach Ojca Świę­tego mogą być wypeł­nione w ciągu kilku dni przed lub po wypeł­nie­niu czyn­no­ści, z którą zwią­zany jest odpust; mię­dzy tymi ele­men­tami musi jed­nak ist­nieć związek.

Po jed­nej spo­wie­dzi można uzy­skać wiele odpu­stów zupeł­nych, nato­miast po jed­nej Komu­nii świę­tej i jed­nej modli­twie w inten­cjach papieża — tylko jeden odpust zupełny.

Kościół zachęca do ofia­ro­wa­nia odpu­stów za zmar­łych (nie­ko­niecz­nie muszą być to osoby nam znane, nie musimy wymie­niać kon­kret­nego imie­nia — wystar­czy ofia­ro­wać odpust w inten­cji osoby zmar­łej, która tego odpu­stu potrzebuje).

Odpu­stów (zarówno cząst­ko­wych, jak i zupeł­nych) nie można ofia­ro­wy­wać za innych żywych.

(bre​wiarz​.kato​lik​.pl)

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
This entry was posted on wtorek, Październik 29th, 2013 at 09:35 and is filed under Ewangelia. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a reply

Name (*)
Mail (will not be published) (*)
URI
Comment