Czy Ty jesteś Tym, który ma przyjść, czy też innego mamy oczekiwać?

Są też pyta­nia trudne. Pyta­nia jakby wąt­piące. Zawsze się zaczy­nają od „Dla­czego?“ Dla­czego jest zło na świe­cie? Dla­czego mnie to spo­tkało? Dla­czego on musiał umrzeć? Pyta­nia jakby adwen­towe. Pełne ocze­ki­wa­nia, tęsk­noty; bo czło­wiek utkany jest z pytań i odpo­wie­dzi, ze zwąt­pień i nadziei. Bóg to wie, dla­tego odpo­wiada histo­rią. Trzeba mieć tylko odwagę zada­wa­nia pytań … Czy­taj dalej Czy Ty jesteś Tym, który ma przyjść, czy też innego mamy oczekiwać?