Posts Tagged ‘zwątpienie’

Są też pyta­nia trudne. Pyta­nia jakby wąt­piące. Zawsze się zaczy­nają od „Dla­czego?“ Dla­czego jest zło na świe­cie? Dla­czego mnie to spo­tkało? Dla­czego on musiał umrzeć? Pyta­nia jakby adwen­towe. Pełne ocze­ki­wa­nia, tęsk­noty; bo czło­wiek utkany jest z pytań i odpo­wie­dzi, ze zwąt­pień i nadziei. Bóg to wie, dla­tego odpo­wiada histo­rią. Trzeba mieć tylko odwagę zada­wa­nia pytań i wraż­liwe serce by odczy­tać odpo­wiedź w histo­rii swo­jego życia. „Idź­cie i donie­ście Janowi to, coście widzieli i sły­szeli…“ Widzieć i sły­szeć odpo­wia­da­ją­cego Boga. Może dra­mat współ­cze­snego czło­wieka polega wła­śnie na tym, że zadaje on pyta­nia, ale już nie sły­szy odpo­wie­dzi, nie czeka na nią.

Dzię­kuję Ci po pro­stu za to, że jesteś
za to, że nie mie­ścisz się w naszej gło­wie, która jest za logiczna
za to, że nie spo­sób Cię ogar­nąć ser­cem, które jest za ner­wowe
za to, że jesteś tak bli­ski i daleki, że we wszyst­kim inny
za to, że jesteś już odna­le­ziony i nie odna­le­ziony jesz­cze
że ucie­kamy od Cie­bie do Cie­bie
za to, że nie czy­nimy niczego dla Cie­bie, ale wszystko dzięki Tobie
za to, że to czego pojąć nie mogę — nie jest nigdy złu­dze­niem
za to, że mil­czysz. Tylko my — oczy­tani anal­fa­beci
chla­piemy języ­kiem“ Jan Twar­dow­ski, Dzię­kuje Ci


Tags: , , ,